ด่วนที่สุด! ปลัดมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับสู้ศึกโควิด-19

ด่วนที่สุด! ปลัดมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับสู้ศึกโควิด-19

 

 

วันนี้ (5 เม.ย.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดําเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ยกระดับการปฏิบัติการ ดังนี้

 

1. จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทําเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าวทั่วไทย รวมทั้งกําหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัดใดมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้ดําเนินการขยายวงเงินต่อไป

 

2. ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจําเป็นในการปฏิบัติการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พํานัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน

 

3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทําความผิดให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

4. วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน มีการกําหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจนและกําหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการ

 

5. ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ทราบภายในเวลา 18.00 น. ทุกวัน เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

 

 

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวออกมาท่ามกลางกระแสข่าวว่ารัฐบาลกำลังมีการพิจารณาที่จะขยายมาตรการให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ที่ปัจจุบันห้ามออกในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ซึ่งมีข้อเสนอว่าให้ประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ขอรอดูตัวเลขผู้ป่วยใหม่หลังจากนี้อีกสักระยะจึงจะตัดสินใจว่าจะมีการเพิ่มมาตรการอย่างไรบ้าง

 

 

 

 

ที่มา: www.sanook.com

ติดตาม ข่าวทั่วไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.lokhim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *